Posts tagged: IT-Day ครั้งที่ 9

IT เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันวิทยาการสารสนเทศ  (ไอทีเดย์) ครั้งที่ 9 การพัฒนาวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์...   Read More

IT Day ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วมงาน IT Day ครั้งที่ 9 การพัฒนาวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศสู่ประชาคมอาเซียน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน IT Day ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2556 ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อ “ITกับอาเซียน” ซึ่งประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม