Posts tagged: โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

โครงการกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

อาจารย์อังคนา พรหมรักษาและนิสิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนหนองบัวปิยะนิมิตร ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนักสื่อสาร  ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556  ณ โรงเรียนหนองบัวปิยะนิมิต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการชุมชนเป็นหลักสูตรของคณะที่จะต้องทำสิ่งที่จะได้คือฝึกทักษะเบื้องต้น การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการฝึกประสบการณ์ความคิด คิดอย่างเป็นระบบ อาจารย์อังคนา พรหมรักษากล่าวว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นครั้งแรก เพื่อให้ นิสิตได้มีส่วนร่วมและถ่ายทอดกระบวนการผลิตสื่อวิทยุ...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม