Posts tagged: โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน

กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม