Posts tagged: แคนตาลูปไร้เมล็ด

แคนตาลูปไร้เมล็ด : ภัยร้ายจากเกษตรพันธะสัญญา

ภัยร้ายที่แฝงตัวมาเงียบๆกับการทำเกษตรพันธะสัญญามากกว่า 20 ปีของชาวบ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ต้องกลับกลายเป็นหมู่บ้านที่ปนเปื้อนสารเคมีโดยไม่รู้ตัว จากการปลูกพืชเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธ์ให้นายทุนต่างชาติ การขยายตัวของเกษตรพันธะสัญญา ดังกรณีการปลูกแคนตาลูปที่ชุมชนบ้านแบกนั้น จึงเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ตอกย้ำถึงความล้มเหลวในส่งเสริมการเกษตรแบบพึ่งตนเองของภาครัฐ รวมถึงความหละหลวมในการจัดการกับสารเคมีต้องห้ามจำนวนมากที่หลั่งไหลมาพร้อมกับการค้าเมล็ดพันธุ์ “จะแปลกอะไร หากวันนี้ชาวบ้านแบก จะยังคงยึดอาชีพปลูกพืชเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ แม้จะรู้ว่าพรุ่งนี้เขาต้องป่วยไข้ ล้มตายไปก็ตาม” อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ อำนาจสมบูรณ์,...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม