Posts tagged: เส้นแบ่ง

เส้นแบ่งระหว่างนักกฎหมายกับนักกิจกรรม(บันเทิง)

เขียน/ภาพ : ภาวดี ชุปวา “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังทำต้องพยายามทำให้ได้ และต้องออกมาดีด้วย แม้จะเป็นคนละเส้นทาง แต่ในเมื่อชอบก็ต้องทำให้ได้” เป็นคำพูดของนักเรียนกฎหมาย นายศิรวัช โชติเมืองปัก (ปาล์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยามหาสารคาม ผู้ที่มีความฝันสวนทางกับการเรียน เส้นทางของนักเรียนกฎหมาย การเรียนที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขานิติศาสตร์ เป็นความต้องการของครอบครัวและการเรียนสาขานิติศาสตร์ก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยมากมายและเรียนก็ต้องขยันมากขึ้น กิจกรรมที่ทำมีอะไรบ้าง ชีวิตประจำวัน...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม