Posts tagged: เด็กรักป่า

กศน. การศึกษาจากในใจ

หนังสั้นโดยน้องๆ กลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งร่วมโครงการลานเรียนศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า จ.สุรินทร์ จากการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม