Posts tagged: เข้าค่ายข่าวเจาะ

ประสบการณ์ครั้งใหม่ ”ค่ายข่าวเจาะ” ณ เขาแผงม้า

เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา  อาจารย์พิษณุรักษ์  ปิตาทะสังข์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตลงพื้นที่เรียนรู้การทำข่าวเชิงลึก ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง (เขาแผงม้า)  ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้นิสิตฝึกประสบการณ์ การลงพื้นที่จริง รู้จักการแก้ปัญหาเฉเพาะหน้า และปัญหาการทำข่าว เพื่อนำไปปรับใช้ในการศึกษา การทำงานในอนาคต นิสิตเอกวารสารศาสตร์ ได้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พื้นที่ป่าสงวนเกี่ยวกับปัญหาการบุกลุกพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม