Posts tagged: ศูนย์ภาษาวัฒนธรรม และการพัฒนาอาเซียน

NBT สัมภาษณ์สด การตั้งศูนย์ภาษาวัฒนธรรม และการพัฒนาอาเซียน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ และ ผศ.ดร.บัญญัติ  สาลี ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) สัมภาษณ์สดในประเด็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาวัฒนธรรม และการพัฒนาอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดำเนินรายการโดย คุณปภินพิทย์...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม