Posts tagged: วิจัย

นักวิจัยไทยเจ๋งผลิต ชุดแสดงผล”อักษรเบรลล์” อ่านข้อมูลบนคอมพ์ครั้งแรกของโลก

    นักวิจัยไทย พัฒนา ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ขนาด 3 เซลล์ ด้วยแสงซินโครตรอนเป็นครั้งแรกของโลก พร้อมพัฒนาต่อยอดชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ คาดจะแล้วเสร็จกลางปีหน้า ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)เปิดเผยว่า คณะนักวิจัยสถาบันแสงซินโครตรอน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนา ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ในการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อปี 2552...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม