Posts tagged: วารสารศาสตร์

นิเทศฯ มมส คว้ารางวัลสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ปี 2559

นิสิตนิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 ผลงานสารคดีเชิงข่าว “ไซต์ก่อสร้าง คือบ้านของหนู” จากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติสื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยจากงานประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม