Posts tagged: รางวัลซีดอกซ์

นิสิตมหาสารคามรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 โครงการซีดอกซ์

นายณรงค์ ศรีโสภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดัน 1 จากการประกวดภาพยนตร์สารคดี “เขื่อนบาป ราษีไศล” ซึ่งโครงการซีดอกซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สารคดีในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานในการปลุกจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การแข่งขันในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาที่มีอายุ18 – 28 ปี ในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม