Posts tagged: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส. ปี 2554-2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1-2 เมษายน 2556 การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 3 เมษายน 2556 เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2554-2555 http://www.activity.msu.ac.th/congratulations/

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555

  แนวปฏิบัติของบัณฑิตก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา2554 – 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.survey.msu.ac.th โดยการ login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้ อมู ลให้ สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายใน วันที่15 ธันวาคม2555 (ดูรายละเอียดในคู่มื อตามเอกสารที่ได้ แนบมาพร้อมนี้ ) 2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...   Read More

ขอแสดงความยินดี กับรุ่นพี่ที่ได้เข้ารับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   กำหนดการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2555  ...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม