Posts tagged: บัณฑิต มมส

ขอความอนุเคราะห์ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 เข้ากรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ

แนวปฏิบัติของบัณฑิตก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา2554 – 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ www.survey.msu.ac.th โดยการ login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายในวันที่15 ธันวาคม2555 (ดูรายละเอียดในคู่มื อตามเอกสารที่ได้ แนบมาพร้อมนี้ ) 2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนprint out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นําไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ(หากไม่สมบูรณ์จะต้...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม