Posts tagged: จุฬา

จุฬาฯ เปิดตัวโปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์” ดัดหลังพวกลอกผลงานวิชาการ จับได้แน่ พวกลอกวิกิพีเดียส่งรายงาน…

วันที่ 26 ส.ค.56 ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.อมร เพชรสม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะร่วมกันแถลงข่าว “จุฬาฯ กับมาตรการในการป้องกันการลักลอกผลงานวิชาการ” โดย ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา เปิดเผยว่า เรื่องการลักลอกผลงานวิชาการเป็นเรื่องที่วงการวิชาการในต่างประเทศให้ความสำคัญมาก และถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงมาก จุฬาฯ ก็ให้ความสำคัญ โดยสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เป็นนโยบายในการตรวจสอบการลักลอกผลงานวิชาการ โดยเริ่มตรวจสอบในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้โปรแกรมที่จุฬาฯ พัฒนาขึ้นเอง...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม