Posts tagged: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมกีฬาบริการวิชาการสู่ชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมกีฬาบริการวิชาการสู่ชุมชน สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยอาจารย์ดร.ดวงไกร ทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักเรียนและประชาชนในชุมชน ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เป็นการส่งเสริมสุขภาพ สร้างคุณธรรม...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม