Posts tagged: กสทช.

เลขาฯกสทช. เสนอแนะ 5 แนวทางฝ่าวิกฤตองค์กร

ปาฐกถาโดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ / เลขาธิการกสทช. “วิกฤตที่เกิดขึ้นกับ “กสทช.” มีทั้งวิกฤตที่มาจากข้อกฎหมายและวิกฤตภายในองค์กร” การปาฐกถาเปิดใจแนวทางฝ่าวิกฤตองค์กรในครั้งนี้ ไม่มีสคริปต์เตรียมไว้ แต่พูดจากใจจริงและความปรารถนาดีต่อพนักงานและองค์กร การพูดครั้งนี้มาจากประสบการณ์การฝ่าวิกฤตเกือบสิบปีตั้งแต่สมัยยังเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) จนกระทั่งมาเป็น กสทช. ขณะนี้ กสทช. มีพนักงาน 1,200 ชีวิตทั่วประเทศ ถือว่าเราได้ลงเรือลำเดียวกันแล้ว เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า เราจะไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าตัวผมจะอยู่ที่ไหน ใจผมยังอยู่ตรงนี้ตลอด วิกฤตข้อแรก...   Read More

4 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นหนังสือคัดค้านร่าง กำกับดูแลเนื้อหารายการ

4 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นหนังสือถึง ประธานบอร์ด กสทช. ทบทวน (ร่าง) ประกาศการกำกับดูแลเนื้อหารายการในวิทยุและโทรทัศน์ หวั่นละเมิดสิทธิเสรีภาพการนำเสนอและการรับรู้ข่าวสารของประชาชน หากเกิดการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและไม่เป็นธรรมตามประกาศกำกับเนื้อหาฉบับนี้ (19 ก.ค.56) นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ คณะกรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นตัวแทน 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ ซึ่งประกอบด้วย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือ...   Read More

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิทยุชุมชน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ” ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน พัฒนาคุณภาพรายการและเพิ่มศักยภาพในการผลิตรายการของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน และสามารถนำความรู้ทีได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโกเมน ชั้น 1...   Read More

กสทช. แจง กรณีการปรับลดค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยถึง กรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz  (อัตราค่าบริการ 3G ใหม่) ที่ให้ปรับลดลง 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หมวด 3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก ข้อ 7.5...   Read More

“กสทช.” ชวนวัยโจ๋วัยเก๋า ร่วมประกวดหนังสั้น “รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดประกวดหนังสั้น “รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล” ผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ด้วยวิธีการและเทคนิคที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่ประชาชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 แสนบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 กรกฎาคม 2556 นี้ นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน...   Read More

กสทช. แบ่งคลื่นทีวีดิจิทัลลงตัว 48 ช่อง

ที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียง (กสท.) ของ กสทช. แบ่งสูตรช่องทีวีดิจิทัลลงตัว โดยมีทีวีดิจิทัลทั้งหมด 48 ช่อง แบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆ ดังนี้ บริการชุมชน 12 ช่อง (20% ของคลื่น) ใช้ความละเอียด standard definition (SD) บริการสาธารณะ 12 ช่อง (20% ของคลื่น) ใช้ความละเอียด standard...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม