IT เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

1185300_702098406471400_590856784_n 1185300_702098406471400_590856784

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันวิทยาการสารสนเทศ  (ไอทีเดย์) ครั้งที่ 9 การพัฒนาวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และคุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สาขาขอนแก่น ร่วมต้อนรับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศให้เท่าทันกับการพัฒนาประเทศสู่ประชาคมอาเซียน และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ความคิดด้านวิชาชีพสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ สู่การใช้ประโยชน์ได้จริง

 

 

 

การจัดงานวันวิทยาการสารสนเทศจัดอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 9 และเป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งทั้ง 6 หลักสูตรของคณะวิทยาการสารสนเทศ คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม สารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ นำความรู้และข้อมูลจัดแสดงทั้งภาคนิทรรศการ และภาคบรรยายเชิงปฎิบัติการ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลจากหน่วยงานภาคต่างๆ ให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและเท่าทันการเปิดกว้างสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ อาทิเช่น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA), บริษัท ทรูวิชั่น, บริษัทเจเน็ต, ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย AFET และบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เป็นต้น

 

สำหรับกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วันของงานประกอบด้วยการจัดอบรมและสัมมนาอาทิเช่น หัวข้อ อาชีพITกับประชาคมอาเซียน/ ICT เพื่อการพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียนสำหรับผู้บริหารการศึกษา /เทคนิคการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันและเกม/ การลงทุนในตลาดหุ้นออนไลน์ / โทรทัศน์ดิจิตอลเป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประกวด/แข่งขันทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาการสารสนเทศ นิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นิสิต ในแต่ละหลักสูตรการแสดงดนตรี งานแสดงสินค้า OTOP และสินค้า ITซึ่งทั้งหมดนี้ก็มุ่งเพื่อพัฒนาวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนด้านสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

 

คุณธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สาขาขอนแก่น กล่าวว่า “วิชาชีพกับประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์กัน เนื่องในประชาคมอาเซียนระบุชัดเจนแล้วว่า อาชีพที่จะเคลื่อนย้าย ณ ตอนนี้ มี 8 อาชีพ ได้แก่ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี การสำรวจและการบริการหรือกรท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น ในเมื่อเป็นข้อตกลงแล้ว ทุกประเทศต้องทำตาม เราก็ต้องดูว่า อาชีพที่กำหนดมันสำคัญทุกอาชีพ ซึ่งในเมื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้ว บุคลากรของเราจะสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศต่างๆ อีก 9 ประเทศได้มากแค่ไหน ซึ่งคำว่ามากแค่ไหนคือ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติยิ่งคนของเราความรู้ความสามารถ เก่งเท่าไร โอกาสที่เขาจะได้ทำงานที่ดีขึ้น มีโอกาสที่จะเคลื่อนย้ายสูงตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันถ้าบุคลากรของเราไม่มีสามารถ เราก็จะถูกกลุ่มเพื่อนบ้านเข้ามาแย้งงาน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเจริญแต่เราเสียโอกาสในเรื่องการพัฒนาคนหรือการพลาดเม็ดเงินสู่ประเทศเรา”
ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม