ผลงาน

โครงการ ฟังจากปาก สืบจากคน “ซับผุดโมเดล” ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2556 ณ หมู่บ้านซับผุด วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

เครือข่ายปฏิบัติการ CSR  For Thailand สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เครือข่ายเยาวชนกลุ่มปลาดาว ร่วมตัวแทนนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์  มมส. จำนวน 6 คนร่วมเดินทางระหว่างวันที่3-4 เมษยน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ไปพิสูจน์ คุณค่าและความหมาย ซีเอสอาร์ ภาคประชาชนบนพื้นฐานของการยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเรียนรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ทำให้ชีวิตของชาวซับผุด...   Read More

VTR-Drama ปี2 (สาขานิเทศศาสตร์ มมส.) HD

VTR-Drama ปี2 (สาขานิเทศศาสตร์ มมส.) ความเข้มข้มของหลักสูตรวิชา ดราม่า(การแสดง) ทำให้นิสิตทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นเพื่อออกมาสู่ละครเร่

IT MSU Cambodian students

IT MSU Cambodian students VTR แนะนำคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดทำโดยนิสิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

VTR เบื้องหลังละครเวที “หอ13”

VTR เบื้องหลังละครเวที “หอ13”

นิเทศศาสตร์ คว้า 3 รางวัล ในเวทีการประกวด MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2012

  กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2012 ขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายเจษฎา...   Read More

“ประโมทัย” ลมหายใจวัฒนธรรม

เขียน : ทิวาพร บาทสุวรรณ์ ภาพ : นิดา ธรรมประเสริฐ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวเราเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โรงเรียนขนาดกลางที่อยู่ห่างไกลความเจริญ แต่อยู่ใกล้ศิลปวัฒนธรรม ที่แห่งนี้มีชุมนุมเล็กๆที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานไว้ คือ หนังประโมทัยซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสานที่แสดงจากความตั้งใจของน้องๆ เพื่อจะเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านของอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ ในบางพื้นที่อาจเรียกว่า ‘หนังบักตื้อ’ จุดเด่นของการแสดงชุดนี้ คือ การรวมเอาหนังตะลุงกับวิถีของหมอลำเข้าไว้ด้วยกัน 1...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม