ความเคลื่อนไหวของเรา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส. ปี 2554-2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1-2 เมษายน 2556 การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 3 เมษายน 2556 เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2554-2555 http://www.activity.msu.ac.th/congratulations/

เทคโนโลยีกับผู้ป่วยเบาหวาน

เทคโนโลยีกับผู้ป่วยเบาหวาน ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข ปี 2552 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน หรือประมาณวันละ 19 คนและพบนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 4.02 เท่า โดยพบผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา นายอภิชาติ ประสิทธิ์บุญย์ เจ้าของบริษัทชัวร์แฮง ซึ่งเป็นบริษัทบ่มเพาะในศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ...   Read More

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดแสดงนิทรรศการ ในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโชว์แอพพลิเคชั่นผลงานนิสิตในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2555 อาทิเช่น แอพพลิเคชั่น ดุสิต Zoo ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต แอพพลิเคชั่นสกลนคร ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร แอพพลิเคชั่นเขาใหญ่ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวเขาใหญ่ และแอพพลิเคชั่น Around msu เป็นแอพพลิเคชั่นนำทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบการใช้งานอย่างคับคั่ง...   Read More

ขอความอนุเคราะห์ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 เข้ากรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ

แนวปฏิบัติของบัณฑิตก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา2554 – 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ www.survey.msu.ac.th โดยการ login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายในวันที่15 ธันวาคม2555 (ดูรายละเอียดในคู่มื อตามเอกสารที่ได้ แนบมาพร้อมนี้ ) 2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนprint out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นําไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ(หากไม่สมบูรณ์จะต้...   Read More

Happy เปิดตัวโครงการมันไม่ใช่เล่นAwards ภาค “มัน8ดีนะ”

แฮปปี้เปิดตัวโครงการมันไม่ใช่เล่นอวอร์ด 8 ภาค มัน8ดีนะ เป็นโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มของนิสิตนักศึกษา ปีนี้ทางแฮปปี้ก็ยังคงจับมือกับทีมสาระแนโดยวิลลี่ แมคอินทอช และเสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค รวมถึงบริษัท วายแอนด์อาร์ ประเทศไทย (Y&R) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประกวด ผลงานโฆษณาแนวรณรงค์ในหัวข้อ “ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือให้เกิดประโยชน์” โดยนิสัตนักศึกษาที่สนใจ สามารถจัดทีมส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 รูปแบบ คือ ภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน 1 นาที หรือ โปรเตอร์...   Read More

ผู้บริหาร มมส ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร มมส ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 16.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ มูลตรี ผู้ช่วยอธิการบดี...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม