ความเคลื่อนไหวของเรา

ย้อนวันวานกับ เฮฮา งานวันเด็ก ติดปีกลูกนก Hello ประจำปี พ.ศ. 2556

นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม งานติดปีกลูกนก ภายใต้คอนเซ็ป เฮฮา งานวันเด็ก ติดปีกลูกนก Hello ประจำปี พ.ศ. 2556 เวลา 18:00 น. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละปีนั้นมีความแตกต่างกันออกไป นิสิตทั้ง...   Read More

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดคอนเสิร์ต Special Concert, College of Music, Mahasarakham university & Yamaha Music Academy

  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ได้จัดโครงการ การแสดงคอนเสิร์ต Special Concert, College of Music, Mahasarakham university & Yamaha Music Academy...   Read More

กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย...   Read More

NBT สัมภาษณ์สด การตั้งศูนย์ภาษาวัฒนธรรม และการพัฒนาอาเซียน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ และ ผศ.ดร.บัญญัติ  สาลี ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) สัมภาษณ์สดในประเด็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาวัฒนธรรม และการพัฒนาอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดำเนินรายการโดย คุณปภินพิทย์...   Read More

โครงการกิจกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

อาจารย์อังคนา พรหมรักษาและนิสิต สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนหนองบัวปิยะนิมิตร ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนักสื่อสาร  ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556  ณ โรงเรียนหนองบัวปิยะนิมิต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการชุมชนเป็นหลักสูตรของคณะที่จะต้องทำสิ่งที่จะได้คือฝึกทักษะเบื้องต้น การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการฝึกประสบการณ์ความคิด คิดอย่างเป็นระบบ อาจารย์อังคนา พรหมรักษากล่าวว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นครั้งแรก เพื่อให้ นิสิตได้มีส่วนร่วมและถ่ายทอดกระบวนการผลิตสื่อวิทยุ...   Read More

พิธีไหว้ครูสาขานิเทศศาสตร์ปี 2556

  สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู หลังจากไม่ได้สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 3   ปี   เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:00 น.  นิสิตชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ร่วมกันเข้าพิธีแสดงความเคารพต่อคุณครูที่ให้วิชาความรู้ ณ IT-512 คณะวิทยการสารสนเทศ...   Read More

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม