โครงการ ฟังจากปาก สืบจากคน “ซับผุดโมเดล” ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2556 ณ หมู่บ้านซับผุด วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

150478_10200938502486390_1931958593_n

เครือข่ายปฏิบัติการ CSR  For Thailand สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เครือข่ายเยาวชนกลุ่มปลาดาว ร่วมตัวแทนนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์  มมส. จำนวน 6 คนร่วมเดินทางระหว่างวันที่3-4 เมษยน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ไปพิสูจน์ คุณค่าและความหมาย ซีเอสอาร์ ภาคประชาชนบนพื้นฐานของการยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเรียนรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่ทำให้ชีวิตของชาวซับผุด เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

    วันนี้ หมู่บ้านที่เคยแล้งน้ำ  กลายเป็นหมู่บ้านที่มีทั้งน้ำบริโภค และน้ำใจ

ขณะที่ความภูมิใจในท้องถิ่นกลับมา  เกิดการรวมตัวกันบนวิถีการทำเกษตรปลอดสารพิษ

ขณะที่ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีคุณค่าถูกนำมาใช้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความภูมิใจ

การเดินทางครั้งนี้  เยาวชน จะได้พบกับ ผู้ใหญ่สำลี แทงกันยา คุณมานะ และแกนนำชาวบ้าน

รวมถึงได้พบกับ รศ. ทองทิพภา วิริยะพันธุ์   ผู้จุดประกายความคิด   CSR พอเพียง

และนำความร่วมมือต่างๆ มาให้ชุมชน พร้อมเรียนรู้วิธีเก็บข่าว เก็บข้อมูล เพื่อเผยแพร่สูสาธารณะ

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม