เอกการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ” IT SAVE POWER “

12294788_1190531000961469_7748326247995365323_n

นิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ

จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ IT SAVES POWER

​(​ ไอทีร่วมใจ ลดใช้พลังงาน )

กิจกรรม SWITCH OFF ”

นิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรม SWITCH OFF ภายใต้โครงการIT SAVES POWER​ ไอทีร่วมใจ ลดใช้พลังงาน เป้าหมายเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 24พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณห้องโถงชั้น2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรม SWITCH OFF ภายใต้โครงการIT SAVES POWER​ ไอทีร่วมใจ ลดใช้พลังงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมเกมส์บันไดงูยักษ์ลดใช้พลังงาน จุดตรวจไขมัน และลานสุขภาพ ให้นิสิต        บุคคลากรภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำโครงการและคณะวิทยาการสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้พลังงานภายในองค์กรโดยจัดกิจกรรม SWITCH OFFเป้าหมายเพื่อรณรงค์ลดปริมาณการใช้พลังงาน ภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เขียนข่าวโดย : นางสาววิภาดา อาจน้อย

ภาพข่าวโดย : นางสาววิสาชล เพชรเวียง / นางสาวศิริประภา ประภากรเกียรติ

นิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

10455924_924399824263087_2780000699464780006_n

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม