เยาวชนอีสาน ร่วมสร้างสรรค์ งาน “ดีจัง อีสานตุ้มโฮมปี3 ฮักนะสารคาม”

เยาวชนอีสาน ร่วมสร้างสรรค์ งาน “ดีจัง อีสานตุ้มโฮมปี3 ฮักนะสารคาม”

“ดีจังอีสานตุ้มโฮม” มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และภาควิชานิเทศศาสตร์ของ 5 สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่และโอกาสให้กับเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชน ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามวิถีพลเมืองดีของสังคมไทย คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี สร้างการมีส่วนร่วมสืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสังคมสุขอย่างยั่งยืน ณ ลานกลางแจ้งถนนคนเดินอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม

งานมหกรรม ดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 3 ตอน “ฮักนะสารคาม” งานแสดงผลงานและกิจกรรมทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจุดเด่นของงานอีสานตุ้มโฮมตลอดระยะเวลา 3 ปีที่จัดงานมานี้ คือ การใช้สื่อ และกระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การถอดองค์ความรู้ และใช้กลวิธีการสร้างความสัมพันธ์และสื่อสาร ที่เชื่อมโยงบริบทหลายๆส่วนของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ  เพื่อเกิดการสร้างสรรค์สื่อที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม บอกเล่าประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “รู้สึกชื่นชมและยินดีที่เห็นกิจกรรมมุ่งมั่นปลุกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สืบต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญานี้ถือเป็นเป็นการสื่อสารพลังของเยาวชนออกสู่สาธารณะ เห็นการทำงานร่วมมือในระดับเครือข่าย อันนำสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน ชุมชนและสังคมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”

นายสุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า   “ภูมิใจและชื่นชมพลังของเด็กและเยาวชน ร่วมสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เกิดการถักทอและร่วมตัวกันสร้างเครือข่ายของเยาวชนร่วมกันทำดี ทำเพื่อผู้อื่น ทำเพื่อชุมชน ทำเพื่อสังคม  พร้อมเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขจากการ “ให้” มากกว่าการมีความสุขจากการ “รับ” และสร้างสังคมด้วยใจที่มี “จิตอาสา” ”

นายจิรเมธ พุทธโค นิสิตเอกประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการตอกย้ำด้วยความมุ่งมั่นว่า “โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายอีสานตุ้มโฮม นิสิตนิเทศศาสตร์ทั้ง  5 สถานบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงแกนนำเครือข่ายเยาวชนดีจังอีสานตุ้มโฮมที่ร่วมเสียสละเวลา และแรงกายแรงใจ ช่วยกันทำงานนี้ให้เกิดขึ้น พร้อมแสดงพลังของเยาวชนไทยคนรุ่นนี้ร่วมสรรค์สร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นตามวิถีพลเมือง สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ต่อไป ครับ”

กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ การฉายหนังสั้น และภาพยนตร์สารคดีที่เป็นผลงานของเด็กและเยาวชนที่ภาคีเครือข่ายเครือข่ายนิเทศศาสตร์  5 สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ศรีสะเกษ ชุมชนเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เครือข่ายขบวนการดอกบานไม่รู้โรย ดูแลพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเลย โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม เครือข่ายศรีสะเกษติดยิ้ม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และสถาบันสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสย.)

รวมถึงการจัดบูทแสดงผลงานต่างๆ จากหน่วยงานเครือข่าย เช่น ผ้าไหมแพรวาที จังหวัดกาฬสินธุ์,  ศิลปะวาดทรายบนพื้น, การทำเมี่ยงนาคู, การทำแจกันเถาวัลย์บ้านสระบัว  และการแสดงบนเวที เช่น การแสดงโปงลางจากวงแคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หมอลำกระติ๊บข้าว ของวงหมอลำหุ่นคณะเทวดา,  รำบวงสรวงพญานาค, การแสดงรำนางอัปสรา, การแสดงหมอลำเพลิน, การแสดงหุ่นเงา, การฟ้อนกลองตุ้มและการแสดงละครเวทีเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

มหกรรม ดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี3 ตอนฮักนะสารคาม ในครั้งนี้ทำให้เกิดเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชนและคนร่วมงานสามารถ ปลุกกระแสการสร้างสรรค์ในชุมชนการมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดที่มุ่งตอกย้ำถึงการเผยแพร่และสื่อสารประเด็นพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์สู่สารธารณะในการพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชนในส่วนภูมิภาคต่อไป

 

 

ดีจังอีสานตุ้มโฮมปี3 ตอนฮักนะสารคาม
04

 

05

06

08

09

10

11

12

13

14

17

Comments are closed.

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม