สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติยื่นหนังสือสนับสนุนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการพร้อมเสนอ “โมเดลจังหวัด” เพื่อแก้ปัญหาคลื่นวิทยุ

 

13-12-55-02

 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและคณะ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ถึงการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 จากกรณีที่ กสทช. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว ได้แบ่งวิทยุขนาดเล็ก(รายใหม่) เป็น 3 ประเภท คือ กิจการบริการชุมชน กิจการทางธุรกิจ กิจการบริการสาธารณะ อันจะนำไปสู่การจัดระเบียบของวิทยุขนาดเล็กให้ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น และเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องวิทยุชุมชนให้กับคนในสังคมด้วย นอกจากนั้นในมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนดให้วิทยุขนาดเล็กมีกำส่งได้ ไม่เกิน 500 วัตต์ จะเป็นการลดปัญหาการทับกันของคลื่นสัญญาณ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของวิทยุขนาดเล็กในขณะนี้ ทางสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนที่ดำเนินการตามหลักการของวิทยุชุมชนมาโดยตลอด ขอสนับสนุนประกาศดังกล่าวและมีข้อเสนอเพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัติการจริง ดังนี้

1) ให้ทาง กสทช. ดำเนินการตามประกาศที่ออกมาอย่างเคร่งครัด ซึ่งในหลายครั้งที่ทาง กสทช. ได้ออกประกาศ เรื่องวิทยุขนาดเล็กมา ไม่มีการดำเนินการในทางปฏิบัติ ทำให้กลุ่มวิทยุขนาดเล็กไม่เคารพในระเบียบต่างๆ ที่ออกมา ส่งผลให้เกิดภาวะไร้ระเบียบในวิทยุขนาดเล็ก

2) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของวิทยุขนาดเล็กในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดกลไกในการกำกับดูแลกันเอง และติดตามการปฏิบัติตามระเบียบในระดับพื้นที่

3) ในช่วงที่อยู่ในการทดลองประกอบกิจการเพื่อรอการจัดสรรคลื่นใหม่ ตามเงื่อนไขแผนแม่บทคลื่นความถี่ (อีก 3 – 5 ปี) ให้มีการทดลองจัดสรรคลื่นความถี่ในระดับจังหวัด (ในจังหวัดที่การใช้คลื่นความถี่ไม่มากนัก) โดยมีการจัดโซนกลุ่มย่านคลื่นที่เป็นการบริการประเภทเดียวกัน ให้คลื่นอยู่ติดกัน คือย่านคลื่นบริการชุมชน กิจการทางธุรกิจและบริการสาธารณะ เพื่อง่ายในการกำกับดูแลและป้องกันการรบกวนกันของคลื่นสัญญาณ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในลักษณะจังหวัดนำร่อง โดยเมื่อมีการคืนคลื่นมาจริงๆ จะนำรูปแบบดังกล่าวขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป

ซึ่ง กสทช.สุภิญญาฯ ได้รับหนังสือเพื่อนำข้อเสนอแนะที่ไปหารือต่อในที่ประชุม กสท. รวมทั้งส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินต่อไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม