มมส จัด Big Cleaning Day


มมส จัด Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศีล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการกล่าวรายงาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม โดยการพัฒนามหาวิทยาลัย ทำความสะอาดล้างถนน การกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกด้วย

โดยกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันในวันนี้ คือ การทำความสะอาดถนนทุกสายในมหาวิทยาลัย ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงบริเวณรอบอาคารที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การกวาดขยะใบไม้ตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัยทุกสายทางมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกว่า 500 คน

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว / บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองอาคารสถานที่

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม