พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส. ปี 2554-2555

วันรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการฝึกซ้อม

  • การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 1-2 เมษายน 2556
  • การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 3 เมษายน 2556

เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2554-2555 http://www.activity.msu.ac.th/congratulations/

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม