พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

แนวปฏิบัติของบัณฑิตก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา2554 – 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://www.survey.msu.ac.th
โดยการ login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้ อมู ลให้ สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายใน วันที่15 ธันวาคม2555
(ดูรายละเอียดในคู่มื อตามเอกสารที่ได้ แนบมาพร้อมนี้ )

2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตทุกคนprint out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นําไปให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ(หากไม่สมบูรณ์จะต้ องกรอกข้อมูลในระบบใหม่ )

3. สําหรับบัณฑิตที่ยังไม่ ตอบแบบสํารวจในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับรายงานตัว ของแต่ละคณะ
(เพื่อดําเนินการกรอกข้อมูลลงระบบให้สมบูรณ์ก่อนจึงสามารถลงทะเบียนซ้อมรับฯ ได้ )

4. บัณฑิตสามารถตรวจสอบสถานะ และprint out การตอบแบบสํารวจได้ที่ http://www.survey.msu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่าน ในความร่วมมื ออย่างดียิ่ง กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอก
แบบสํารวจ กรุณาติดต่อ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน โทร. 086-2302827

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม