ปลุกสื่อปฏิรูปพยุงยุติธรรม-ลดเหลื่อมล้ำ

น.พ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป กล่าวในการสัมมนาระดมความคิดเห็น เวทีสาธารณะ เรื่อง “สื่อมวลชนกับการปฏิรูปประเทศไทย” (ส่วนภูมิภาค) จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ สำนักงานปฏิรูป (สปร.) ว่า เรื่องการปฏิรูปในประเทศไทยมีมานานแล้ว ทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมในสังคม การกระจายอำนาจ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศ คือความยากจนและความอยุติธรรมในสังคม ประชาชนยังไม่มีความมั่นคงในชีวิต คุณภาพของเยาวชนไม่มี เกิดความแตกต่างในสังคม มีช่องว่างเกิดขึ้นมากมาย เป็นปัญหาที่แก้ยาก เพราะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งทางจิตสำนึก

“โครงสร้างสังคมแนวดิ่ง อำนาจรัฐรวมศูนย์ โครงสร้างทางกฎหมาย การจัดสรรทรัพยากร โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษา หรือทางการสื่อสาร เราต้องสร้างวิธีการมองประเทศไทยให้เข้าใจมากขึ้น สังคมจะดีขึ้นไม่ได้ ถ้าฝ่ายสื่อสารไม่ได้เผยแพร่อย่างจริงจัง เราต้องมาคุยเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างให้มาก ต้องสร้างความรู้เพื่อเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้ ได้เข้าใจ เราต้องปรับกติกาในสังคมหลายๆ อย่าง การเรียนรู้ร่วมกัน ให้ความสำคัญในการแก้โครงสร้างปัญหา ทั้งเรื่อง ภาษี การค้า ที่ดิน หรือทรัพยากร เพื่อให้การปฏิรูปที่ได้ผลมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูปนั้น น.พ.สมศักดิ์ เห็นว่ามี 2 วิธี คือ ย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่าย แล้วส่งไปทำการเผยแพร่ต่อได้เลย โดยสามารถส่งไปในรูปของ หนังสือชุดความรู้ สื่อประเภทต่างๆ คลิปวีดีโอ หรือเผยแพร่ในช่องทาง social medias ต่างๆ เช่น FACEBOOK หรือ LINE เป็นต้น อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน จะได้มีพลังเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการสื่อสารเพื่อการปฏิรูป กล่าวว่า ต้องการเปิดโอกาสให้สื่อทุกกลุ่ม ทั้งหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ เคเบิลทีวีทั่วประเทศ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าของและเจ้าภาพ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย อย่างกว้างขวางและหลากหลาย อันถือเป็นบทบาทของสื่อในฐานะพลเมืองและกลไกสร้างสังคมพลเมือง

“การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนและนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมมีบทบาทและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน มีการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปประเทศไทย ที่นำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย อันเป็นการกำหนดทิศทางของประเทศ รวมทั้งนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ ทำให้สาธารณชนเกิดความตระหนัก เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยต่อไป”

00701205512m11 55

ขอบคุณที่มาhttp://www.mediamonitor.in.th

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม