นิเทศศาสตร์ คว้า 3 รางวัล ในเวทีการประกวด MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2012

น้องต๊อกแต๊ก ดาวมหาวิทยาลัย 2555

น้องต๊อกแต๊ก ดาวมหาวิทยาลัย 2555 จากสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ดาวเดือน มมส. 2555

ดาวเดือน มมส. 2555

 

กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2012 ขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มีนายเจษฎา สิงหเสรี นายกองค์การนิสิต กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีความรัก ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาภูมิภาคอีสาน อีกทั้งได้เรียนรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของนิสิตและชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้นิสิตใหม่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกต้นปีการศึกษา ในปีนี้ ได้กำหนดแนวคิดภายใต้ชื่อ “บ่าวสาวถิ่นไอลายขิด ภูมิจิตโรจนากรโจษขาน อีสานสู่อาเซียนระบือไกล” โดยนางสาวธริยา นารถศิลป์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ หมายเลข F10 ได้คว้ารางวัล ชนะเลิศในการประกวดถึง 3 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รางวัล Popular Vote รางวัลเพียวริคุไอดอล
  • รางวัลการแสดงความสามารถพิเศษ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะเป็นอย่างยิ่ง
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม