นิสิตมหาสารคามรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 โครงการซีดอกซ์

แสดงความยินดี

นายณรงค์ ศรีโสภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดัน 1 จากการประกวดภาพยนตร์สารคดี “เขื่อนบาป ราษีไศล”

ซึ่งโครงการซีดอกซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สารคดีในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานในการปลุกจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาที่มีอายุ18 – 28 ปี ในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ ไทยและ เวียดนาม ได้ร่วมเข้าแข่งขัน

โดยการส่งผลงานที่ได้เคยผลิตไว้พร้อมบทความที่เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์สารคดี โดยภาพยนตร์ดังกล่าวต้องมีเนื้อหาภายใต้

หัวข้อ “น้ำ: ใครจะช่วยเราถ้าเราไม่ช่วยกัน”: “H2O: Sink or Swim

ภาพผลงาน

รับรางวัล

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม