นิสิตนิเทศฯ มมส. ได้รับรางวัลป๊อบปูล่าโหวต จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ในหัวข้อ ฆ่าแมลง ฆ่าคน”

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่องการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) และมูลนิธิชีววิถี (BioThai) จัดการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2555 รวมถึงฉายคลิปที่ชนะการประกวดจากโครงการ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน” และมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคลแกรน คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในประเด็นผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อความปลอดภัยของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลป๊อบปูล่าโหวต จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ในหัวข้อ ฆ่าแมลง ฆ่าคน” จำนวน 4 คนดังนี้ นายภานุพงษ์ งามดี นายกฤษติพัชญ์กร เวียงสงค์ นายพชร เพิ่มทองคำ นายทศพร ภูมิมา

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม