จ่อคุมโฆษณากองทุนห้ามชี้นำผลตอบแทน

ก.ล.ต.จ่อคุมโฆษณาขายกองทุน ห้ามชี้นำผลตอบแทน-ของสมนาคุณต้องชัด ไม่มีการจับฉลากชิงโชค ต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายการโฆษณาเป็นรายจ่ายกองทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์การโฆษณาและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณากองทุนรวม เพื่อให้นำไปใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างแท้จริง โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555

ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท เนื้อหาและรูปแบบของโฆษณาจะต้องมีความเหมาะสม มีข้อมูลที่จำเป็น ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ไม่ชี้นำหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน และมีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงนั้นด้วย สำหรับการส่งเสริมการขายนั้น จะต้องไม่จูงใจหรือเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับของสมนาคุณอย่างชัดเจน และไม่มีการจับฉลากชิงโชคเพื่อสุ่มหาผู้ที่ได้รับของสมนาคุณ

ทั้งนี้ ในการโฆษณากองทุนรวม จะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจากกองทุนรวม ยกเว้นเป็นการโฆษณาที่ทำให้กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน และห้ามคิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2263-6040 และ 0-2695-9574 หรือทาง e-mail ที่ subhara@sec.or.th และ ariya@sec.or.th จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 255504-03-2555-08

ขอบคุณที่มาhttp://www.mediamonitor.in.th

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม