ความสำเร็จของละคอนเวที “ช่อแก้ว”

7 มี.ค.56 – นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ม.มหาสารคาม ใช้ละครเวทีเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้

ต่อยอดสู่การทำงานด้านสื่อสารมวลชน. – สำนักข่าวไทย อสมท

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม