คณะอนุฯส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองร่วมหารือแนวทางกำกับจริยธรรม คุณธรรมของวิชาชีพกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สาธารณะ

 

pic4

 

วันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ และกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลตนเอง(สส.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนถึงกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ ในกระบวนการทำงาน การผลิตรายการตลอดจนกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณภายในองค์กรของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมนโยบาย เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ สถานีไทยพีบีเอส ได้กำหนดแนวทางข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 หมวด 3 มาตรา 42 ดังนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายจัดทำข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ โดยคำนึงถึงความเห็นของตัวแทนพนักงาน ผู้ลูกจ้างขององค์การ ผู้ผลิตรายการ ผู้รับชมและรับฟังรายการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการผลิต การจัดหาและการเผยแพร่รายการขององค์การ ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
(2) ความเป็นอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
(3) การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
(4) การคุมครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง การกระทำอันผิดกฎหมายหรือ ศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย
(5) การปฏิบัติต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในสภาวะเศร้าโศก
(6) การจ่ายเงินแก่แหล่งข่าว การรับรางวัลหรือผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อให้เสนอข่าว หรือมีส่วนร่วมในการกระทำอันใดอันกระทำให้ขาดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระของวิชาชีพ
(7) การปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
ให้คณะกรรมการนโยบายเผยแพร่ข้อบังคับด้านจริยธรรมที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งต่อสาธารณชน

ติตต่อ.
ธัญญนนทณัฐ (หยิน)
กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.)
โทร. 02-271-0151 ต่อ 649
โทร. 089-692-9822

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม