โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิทยุชุมชน

nbtc-620x303

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ความเป็นมืออาชีพ” ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน พัฒนาคุณภาพรายการและเพิ่มศักยภาพในการผลิตรายการของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน และสามารถนำความรู้ทีได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องโกเมน ชั้น 1 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีการมอบใบประกาศให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลังเสร็จสิ้นการอบรมดังกล่าว
สำนักงาน กสทช. ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว หรือผู้แทนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวนสถานีละ 2 คน เข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม  2556 ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการเฉพาะผู้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 200 ท่านแรก และต้องเข้าอบรมครบ 2 วันเท่านั้น จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ที่มา : http://www.nbtc.go.th

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม