ขอความอนุเคราะห์ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 เข้ากรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ

124

แนวปฏิบัติของบัณฑิตก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา2554 – 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ www.survey.msu.ac.th โดยการ login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายในวันที่15 ธันวาคม2555 (ดูรายละเอียดในคู่มื อตามเอกสารที่ได้ แนบมาพร้อมนี้ )
2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนprint out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นําไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ(หากไม่สมบูรณ์จะต้ องกรอกข้อมู ลในระบบใหม่ )
3. สําหรับบัณฑิตที่ยังไม่ ตอบแบบสํารวจในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับรายงานตัวของแต่ละคณะ(เพื่อดําเนินการกรอกข้อมูลลงระบบให้สมบูรณ์ก่อนจึงสามารถลงทะเบียนซ้อมรับฯได้ )
4. บัณฑิตสามารถตรวจสอบสถานะและprint out การตอบแบบสํารวจได้ที่ http://www.survey.msu.ac.th มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่าน ในความร่วมมืออย่างดียิ่ง กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกแบบสํารวจ กรุณาติดต่องานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน โทร. 086-2302827

ที่มา : www.survey.msu.ac.th

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม