กสทช. แบ่งคลื่นทีวีดิจิทัลลงตัว 48 ช่อง

ที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียง (กสท.) ของ กสทช. แบ่งสูตรช่องทีวีดิจิทัลลงตัว โดยมีทีวีดิจิทัลทั้งหมด 48 ช่อง แบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆ ดังนี้

 • บริการชุมชน 12 ช่อง (20% ของคลื่น) ใช้ความละเอียด standard definition (SD)
 • บริการสาธารณะ 12 ช่อง (20% ของคลื่น) ใช้ความละเอียด standard definition (SD)
 • บริการธุรกิจ 24 ช่อง (60% ของคลื่น)แบ่งย่อยเป็น
  • รายการเด็ก-เยาวชน-ครอบครัว 5 ช่อง
  • รายการข่าวสาร-สาระประโยชน์ 5 ช่อง
  • รายการทั่วไป 10 ช่องแบบ SD
  • รายการทั่วไป 4 ช่องแบบ HD (high definition)
บอร์ด กสท. จะนำสูตรรายการนี้เข้าที่ประชุมใหญ่ กสทช. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 และขั้นตอนต่อไปคือรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ (public hearing)

nbtc-620x303

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) แถลงข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (1 ตุลาคม 2555) ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การแบ่งสัดส่วนคลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

สาระสำคัญของหลักเกณฑ์กำหนดให้ แบ่งสัดส่วนคลื่นความถี่สำหรับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในช่วงการออกอากาศแบบคู่ขนานในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล ออกเป็น บริการชุมชนไม่น้อยกว่า 20% บริการสาธารณะประมาณ 20% และบริการธุรกิจประมาณ 60% และในช่วงหลังจากยุติระบบแอนะล็อกและให้บริการระบบดิจิตอลอย่างเดียว จะแบ่งสัดส่วนคลื่นความถี่ออกเป็น บริการชุมชนไม่น้อยกว่า 20% บริการสาธารณะประมาณ 30% และธุรกิจประมาณ 50%

พ.อ. ดร. นที กล่าวว่า ทั้งนี้ ในช่วงการออกอากาศแบบคู่ขนานในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอลจะมีช่องรายการ Digital Tv จำนวน 48 ช่องรายการ แบ่งเป็น ช่องรายการที่เป็นการบริการชุมชน 12 ช่องรายการแบบ Standard Definition (หรือ SD) ช่องรายการที่เป็นการบริการสาธารณะ 12 ช่องรายการแบบ SD ช่องรายการที่เป็นการบริการธุรกิจ 24 ช่องรายการ ซึ่งจะจัดแบ่งย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 5 ช่องรายการ กลุ่มที่ 2 ช่องรายการสำหรับข่าวสาร และสารประโยชน์ 5 ช่องรายการ กลุ่มที่ 3 ช่องรายการทั่วไปแบบ SD 10 ช่องรายการ กลุ่มที่ 4 ช่องรายการทั่วไป แบบ High Definition (หรือ HD) 4 ช่องรายการ

การดำเนินการหลังจากนี้ จะนำหลักเกณฑ์นี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ก่อนจะนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

 

ขอบคุณ  :  http://www.siamintelligence.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม