กสทช. อนุมัติ ทีวีรัฐ 4 รายได้ใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล (MUX) แลกคืนคลื่นเดิมภายใน 5 ปี

ที่ประชุม กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 23/2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ลงมติเห็นชอบ อนุมัติให้สถานีทีวีของรัฐ 4 แห่งอันได้แก่ ช่อง 5, ช่อง 9 อสมท, ช่อง 11 NBT และ Thai PBS ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Multiplexer หรือ MUX) เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมีเงื่อนไขคือสถานีทีวีทั้ง 4 ช่องจะต้องคืนคลื่นความถี่ทีวีแบบแอนะล็อกที่ถือครองอยู่เดิม ภายใน 5 ปีนับจากวันที่มีมติ

นอกจากนี้ กสท. ยังกำหนดเงื่อนไขพิเศษให้กับสถานีทีวีของรัฐ 2 ช่องคือ ช่อง 5 และช่อง 11 NBT ต้องเสนอแผนปรับองค์กรสู่ความเป็นทีวีสาธารณะ (ช่อง 5 ปรับเป็นทีวีสาธารณะประเภทสอง และช่อง 11 ปรับตัวเป็นทีวีสาธารณะประเภทสาม) ภายใน 1 ปีอีกด้วย

 

thai-state-tv-620x346

 

มติที่ประชุม กสท. 23/2556

ตัวเน้นโดย SIU

ประเด็นด้านการคืนคลื่นภายใน 5 ปี
๑.๑ กรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) กองทัพบก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง ๙) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ์ เห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้บทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๗๔ โดยกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายใน ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะการคืนคลื่นความถี่ ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับคณะกรรมการ

๑.๑.๑ ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) กองทัพบก นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากรูปแบบเดิมไปสู่การประกอบกิจการโทรทัศน์ บริการสาธารณะ ประเภทที่สอง ตามมาตรา ๑๐ (๑) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อ กสท. เพื่อพิจารณาภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่มีมติ โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต

๑.๑.๒ ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) กรมประชาสัมพันธ์ ตามข้อ ๑.๑ (๒) นำเสนอแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากรูปแบบเดิมไปสู่การประกอบกิจการโทรทัศน์ บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อ กสท. เพื่อพิจารณาภายใน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่มีมติ โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดของการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต

๑.๒ กรณีสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (ไทยพีบีเอส) องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เห็นควรกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา ๘๘ และกำหนดให้คืนคลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายในระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการและใช้คลื่นความถี่ที่เหลืออยู่

ประเด็นด้านใบอนุญาตโครงข่าย
๒. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และเพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย และประโยชน์สาธารณะอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควร

๒.๑ อนุญาตให้กองทัพบก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ

๒.๒ เห็นสมควรกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการอนุญาตเพิ่มเติมเฉพาะรายของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๒.๑ ดังนี้

๒.๒.๑ ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ภาคผนวก ก และตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงประกาศ กสทช. อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.๒ ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเป็นไปตามหมายเลขช่องความถี่วิทยุสำหรับมัลติเพล็กซ์ และเงื่อนไขที่ กสท. กำหนด

๒.๒.๓ เสนอแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกโดยละเอียดต่อ กสท. เพื่อให้ความเห็นชอบภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

๒.๒.๔ การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ให้ปฎิบัติตามที่ กสท. กำหนด

๒.๒.๕ เพื่อให้ประชาชนที่เปลี่ยนมารับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกที่เคยชมอยู่เดิมได้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้รับใบอนุญาตข้อ ๒.๑ มีหน้าที่ออกอากาศบริการโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ในระบบแอนะล็อก คู่ขนาน (Simulcast) ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๙ เรื่อง แนวทางการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกบนโครงข่ายระบบดิจิตอล โดยให้ออกอากาศบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบรายละเอียดคมชัดสูง (HD) จนกว่าจะยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาที่ กสทช. ได้พิจารณากำหนดเวลาคืนคลื่นไว้ตามข้อ ๑

๒.๓ กรณีที่ กสทช.ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้มีการใช้งานความถี่อย่างมีประสิทธิภาพหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตาม ๒.๑ จะต้องดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์โครงข่ายเพื่อให้บริการให้สามารถใช้งานกับคลื่นความถี่ที่กำหนดในแผนความถี่ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จาก กสทช. หรือสำนักงาน กสทช.

สุภิญญา เห็นด้วยได้คืนคลื่นก่อนกำหนด แต่ยังค้านเรื่องใบอนุญาตทีวีบริการสาธารณะ

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสท.) ได้ชี้แจงเพิ่มเติม หลังที่ประชุม กสท. มีมติอนุญาตให้ กองทัพบก บมจ. อสมท. กรมประชาสัมพันธ์ และ องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล หรือ การประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Multiplex, MUX) ในระยะเวลา 15 ปี โดยครั้งนี้ยังไม่ได้พิจารณาลงมติเรื่องราคา โดยทั้ง 4 ราย จะต้องทำแผนการลงทุนและขยายโครงข่ายร่วมกันเสนอเข้ามาอีกรอบ ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจให้ทั้ง 4 รายเดิมได้ใช้สิทธิ์ทำตรงนี้ เพราะส่วนหนึ่งทั้ง 4 รายเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นต้นทุนเดิมมาก่อนแล้ว อาทิเช่น เสา อุปกรณ์ และความชำนาญ รวมถึง ทั้ง 4 รายได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการยินดีในการยอมคืนคลื่นความถี่เดิมที่ถือครองอยู่ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ กสทช.มีมติ จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทำให้ระยะเวลาในการคืนคลื่นเร็วกว่าที่ระบุไว้ในแผนแม่บทฯ จาก 10 ปี ลดเหลือ 5 ปี ส่วนกรณี สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 ที่จะหมดอายุสัมปทาน พ.ศ.2563 และช่อง 7 หมดอายุสัมปทาน พ.ศ.2565 ยังติดสัญญาสัมปทานอยู่จะต้องพิจารณาอีกทีว่าจะสามรถใช้เวลาการคืนคลื่นให้สั้นลงขึ้นเหมือนทั้ง 4 ช่องนี้ได้อย่างไร

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ตนเห็นชอบกับการให้ใบอนุญาตโครงข่าย แต่ได้สงวนความเห็นในการไม่เห็นชอบการพิจารณาความจำเป็นให้รายเดิม อย่าง ช่อง 11 และ ช่อง 5 ได้รับสิทธิ์การประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการสาธารณะ ในระหว่างการออกอากาศคู่ขนานอัตโนมัติ โดยที่ยังไม่มีการสร้างเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ที่ชัดเจนจาก กสทช. ในการที่จะสามารถเห็นแผนการปรับตัว ปรับผังรายการ หรือแผนการหารายได้เพื่อเป็นทีวีบริการสาธารณะในอนาคต ทั้งนี้ตนได้เคยทำสงวนความเห็นและมติในการประชุม กสท. ครั้ง12/2556 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการสาธารณะแล้ว ส่วนความชัดเจนเรื่องมาตรฐานการกำกับราคาของโครงข่ายฯ ตนเสนอให้ กสท. เร่งเปิดเผยข้อมูลกับผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล 24 ช่อง เพื่อความเป็นธรรมของรายใหม่ในการตัดสินใจ ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ก็ควรตื่นตัวติดตามอย่างใกล้ชิด.

 

ขอบคุณ  :  http://www.siamintelligence.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม